Regulamin kastingu Lolove Studio do sesji My Basic

§ 1 PRZEDMIOT CASTINGU
Casting przeznaczony jest dla dzieci o wzroście ok 128 oraz 138 cm , które chcą wciąć udział w sesji My Basic
§ 2 ORGANIZATOR
Organizatorem Castingu jest: Lolove Studio, Żabi Kruk 14, lok. 3/B/11, 80-822 Gdańsk, NIP 6292239170
§ 3 CZAS TRWANIA CASTINGU
Casting odbywa się 29/09-06/10/2020. Zgłoszenia mailowe można przesyłać do 02/10/2020 do końca dnia.
§ 4 JURY
4.1 Casting przeprowadza Lolove Studio 
4. 2. Jury dokonuje wyboru zwykłą większością głosów na podstawie zdjęć uczestników. 
4.3 Organizator Castingu zastrzega sobie prawo do wyłonienia dowolnej ilości osób biorących udział w castingu lub do niewyłonienia żadnych osób bez podania przyczyny. 
4.4 Decyzja Jury Castingu jest ostateczna i niepodważalna. Organizator i Jury Castingu nie są zobowiązani do uzasadniania podjętych przez siebie decyzji o odrzuceniu lub zakwalifikowaniu Uczestnika.

§ 5 ETAPY CASTINGU
I. Eliminacja zgłoszeń – casting mailowy
Wybór dokonywany jest spośród dzieci , które zgłoszą się na casting mailowo. Wybór dokonywany jest na podstawie zdjęć, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 1 tydzień od daty organizowanego castingu.Wyłonione w pierwszym etapie dzieci zostaną powiadomione o tym mailowo.
II. Zdjęcia próbne
Wybrane przez jury dzieci zostaną zaproszone na bezpłatne zdjęcia próbne do siedziby Lolove Studio przy ul Żabi Kruk 14, 80-768 Gdańsk na zdjęcia testowe
III. Wyłonienie dzieci, które zostaną zaproszone do udziału w sesji zdjęciowej
Wybrane dzieci zostaną zaproszone do udziału w sesji oraz poinformowane o warunkach udziału w sesji.

§ 6 ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KASTINGU
6.1 Warunkiem udziału w Castingu jest zaakceptowanie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie przez Opiekuna prawnego dziecka oraz wyrażenie przez niego mailowej zgody na:
a) udział w castingu, 
b) wykorzystanie wizerunku dziecka,
c) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
6.2 Wyłoniona osoba lub wyłonione osoby w Castingu trafią do bazy nowych twarzy i potencjalnych modeli wizerunkowych i produktowych sesji organizowanych w przyszłości przez Lolove Studio
6.3 Osoby biorące udział w castingu oraz te, które później trafią do bazy nowych twarzy nie otrzymują żadnej materialnej gratyfikacji z tytułu udziału w Castingu.
6.4 Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter Castingu jego formuła, a powierzanych Uczestnikowi zadań w trakcie castingu nie będzie uważał za naruszenie dóbr osobistych dziecka.
6.5 Casting Lolove Studio przeprowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540).

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1 Przystąpienie przez Uczestnika do Castingu oznacza wyrażenie zgody przez jego Opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych jego i jego dziecka przez Organizatora w celu przeprowadzenia Castingu oraz w celach marketingowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7.2 Administratorem danych osobowych Uczestników castingu jest Organizator. Organizator zbiera dane na zasadzie dobrowolności.
7.3 Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnianiem osobie nieupoważnionej, zabieraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem.
7.4 Uczestnikom castingu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami.
7.5 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji uczestnika Castingu może prowadzić do niedopuszczenia kandydata do wzięcia udziału w Castingu.
§8 Klauzula RODO
8.1 Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Posiada także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacja Uczestnika.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Udział w castingu jest nieodpłatny, co oznacza, iż Uczestnik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału w Castingu, ani do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z dojazdem i pobytem w miejscu przeprowadzania Castingu
9.2 Uczestnik Castingu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody powstałe w obiekcie, w którym jest realizowany Casting.
9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników oraz osób trzecich za ewentualne szkody będące wynikiem zdarzeń losowych oraz udziału Uczestników w sesji zdjęciowej.
9.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9.5 Z ważnych przyczyn, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzupełnienia i wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Gdansk, 29/09,2020

logo of LoLove Studio - kids fashion photography and video production

We strive to deliver nothing but the best and we will go to any lengths to get the perfect shot.

HELLO

+48 664 477 982
kontakt@lolovestudio.com

VISIT

14 Zabi Kruk Street
unit 3/B/11
80-822 Gdansk, PL

SOCIAL MEDIA